Fondacija za ekološke akcije Zeleni Green Limes je organizacija koja se opredeljuje za sistematski i organizovan angažman u svim sferama zaštite životne sredine, a posebno na planu zaštite biodiveriziteta, integralnog upravljanja prirodnim resursima, razvijanju svesti na planu energetske efikasnosti, kao i podsticanje minimizacije i reciklaže komunalnog i industrijskog otpada i tretmana biohazardnog otpada.

Tokom više decenijskog angažovanja u svim sferama zaštite životne sredine, naročito na planu integralnog upravljanja prirodnim resursima, razvijanju svesti na planu energetske efikasnosti, kao i podsticanje minimizacije i reciklaže komunalnog i industrijskog otpada i tretmana biohazardnog otpada urađeno je više od 50 projekata.
Fondacija ``FONDACIJA ZA EKOLOŠKE AKCIJE Zeleni / Green Limes“ (u daljem tekstu: Fondacija) je nedobitna, nevladina organizacija, osnovana na neodređeno, vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom.